El consistori

CARTIPÀS MUNICIPAL 2019-2023 

ALCALDE
ANTONI ANGLÉS ROSCIH

PRIMERA TINENÇA D’ALCALDIA
Sra. MARIA DEL CARMEN ÁGUILA TORREGROSA

SEGON TINENT D’ALCALDE
Sr. ARNAU CUGAT ACÓN

ÀREA DE CULTURA I ENSENYAMENT
Sra. MARIA DEL CARMEN ÁGUILA TORREGROSA

1. Se li delega la direcció i gestió d’aquest àrea.
2. A més, compartirà amb l’ALCALDE la competència de la RELACIÓ AMB LES ENTITATS. En cas de dubte, incongruència o confusió, prevaldrà el criteri de l’Alcalde.
3. Per últim, compartirà de forma delegada amb el Sr. ARNAU CUGAT ACÓN la competència sobre direcció i gestió de FESTES. Les decisions es prendran de forma conjunta i consensuada. En cas de discrepància entre els dos, desempatarà i prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.
4. Compartirà amb la resta de regidors i regidores la competència delegada de direcció i gestió de matèries relacionades amb la COOPERATIVA. En cas de discrepància, prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde. 

ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS
Sr. ARNAU CUGAT ACÓN 

1. Se li delega la direcció i gestió d’aquest àrea.
2. A més, compartirà de forma delegada amb la Sra. MARIA DEL CÁRMEN ÁGUILA TORREGROSA la competència de direcció i gestió de FESTES. Les decisions es prendran de forma conjunta i consensuada. En cas de discrepància entre els dos, desempatarà i prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.
3. Compartirà amb la resta de regidors i regidores la competència delegada de direcció i gestió de matèries relacionades amb la COOPERATIVA. En cas de discrepància, prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.

ÀREA D’URBANISME, GOVERNACIÓ, PERSONAL I TURISME
Sr. ANTONIO ANGLES ROSICH

1. L’Alcalde Sr. ANTONIO ANGLÉS ROSICH es reserva de forma plena aquestes competències i funcions en favor seu.
2. A més, l’Alcalde compartirà amb la Sra. MARIA DEL CARMEN ÁGUILA TORREGROSA la competència de la RELACIÓ AMB LES ENTITATS. En cas de dubte, incongruència o discrepància, prevaldrà el criteri de l’Alcalde.
3. Compartirà amb la resta de regidors i regidores la competència delegada de direcció i gestió de matèries relacionades amb la COOPERATIVA. En cas de discrepància, prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.

ÀREA DE SERVEIS
Sr. JOSEP MARTÍ IGLESIA

1. Se li delega la direcció i gestió d’aquest àrea.
2. A més, compartirà amb la Sra. ÁGUEDA GARCÍA MARTÍNEZ la competència delegada de direcció i gestió de PARCS. En cas de discrepància entre els dos, desempatarà i prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.
3. Per últim, compartirà amb el Sr. ANTONIO MATIAS CUGAT GONZÁLEZ la competència delegada de direcció i gestió de la DEIXALLERIA. En cas de discrepància entre els dos, desempatarà i prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.
4. Compartirà amb la resta de regidors i regidores la competència delegada de direcció i gestió de matèries relacionades amb la COOPERATIVA. En cas de discrepància, prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.

ÀREA D’HISENDA I SANITAT
Sra. ÁGUEDA GARCÍA MARTÍNEZ

1. Se li delega la direcció i gestió d’aquest àrea.
2. A més, compartirà amb el Sr. JOSEP MARTÍ IGLESIA la competència delegada de direcció i gestió de PARCS. En cas de discrepància entre els dos, desempatarà i prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.
3. Per últim, compartirà amb el Sr. RAMON FRANCESC ABELLÓ MIRÓ la competència delegada de direcció i gestió de SERVEIS SOCIALS. En cas de discrepància entre els dos, desempatarà i prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.
4. Compartirà amb la resta de regidors i regidores la competència delegada de direcció i gestió de matèries relacionades amb la COOPERATIVA. En cas de discrepància, prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.

ÀREA DE L’ERMITA
Sr. RAMON FRANCESC ABELLÓ MIRÓ

1. Se li delega la direcció i gestió d’aquest àrea.
2. A més, compartirà amb el Sr. ANTONIO MATIAS CUGAT GONZÁLEZ la competència delegada de direcció i gestió de CAMINS. En cas de discrepància entre els dos, desempatarà i prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.
3. Per últim, compartirà amb el Sra. ÁGUEDA GARCÍA MARTÍNEZ la competència delegada de direcció i gestió de SERVEIS SOCIALS. En cas de discrepància entre els dos, desempatarà i prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.
4. Compartirà amb la resta de regidors i regidores la competència delegada de direcció i gestió de matèries relacionades amb la COOPERATIVA. En cas de discrepància, prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
Sr. ANTONIO MATIAS CUGAT GONZÁLEZ

1. Se li delega la direcció i gestió d’aquest àrea.
2. A més, compartirà amb el Sr. JOSEP MARTÍ IGLESIA la competència delegada de direcció i gestió de la DEIXALLERIA. En cas de discrepància entre els dos, desempatarà i prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.
3.Per últim, compartirà amb el Sr. RAMON FRANCESC ABELLÓ MIRÓ la competència delegada de direcció i gestió de CAMINS. En cas de discrepància entre els dos, desempatarà i prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.
4. Compartirà amb la resta de regidors i regidores la competència delegada de direcció i gestió de matèries relacionades amb la COOPERATIVA. En cas de discrepància, prevaldrà el criteri del Sr. Alcalde.


MEMBRES DEL PLE:

Sr. ANTONI ANGLÉS ROSCIH
Junts per Vilaverd

Sra. MARIA DEL CARMEN ÁGUILA TORREGROSA
Junts Per Vilaverd

Sr. ARNAU CUGAT ACÓN
Junts Per Vilaverd

Sr. JOSEP MARTÍ IGLESIA
Junts Per Vilaverd

Sra. ÁGUEDA GARCÍA MARTÍNEZ
Junts Per Vilaverd

Sr. RAMON FRANCESC ABELLÓ MIRÓ
Junts Per Vilaverd

Sr. ANTONIO MATIAS CUGAT GONZÁLEZ
Junts Per Vilaverd


MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: 

Sr. ANTONI ANGLÉS ROSCIH
ALCALDE
Junts per Vilaverd

Sra. MARIA DEL CARMEN ÁGUILA TORREGROSA
Junts Per Vilaverd

Sr. ARNAU CUGAT ACÓN
Junts Per Vilaverd

Sr. JOSEP MARTÍ IGLESIA
Junts Per Vilaverd

Sra. ÁGUEDA GARCÍA MARTÍNEZ
Junts Per Vilaverd

Sr. RAMON FRANCESC ABELLÓ MIRÓ
Junts Per Vilaverd

Sr. ANTONIO MATIAS CUGAT GONZÁLEZ
Junts Per Vilaverd

Menu